ฟรี IoT คลาวด์แพลทฟอร์ม สำหรับนักพัฒนา NETPIE 2020

เนคเทค ร่วมกับ บริษัท เน็กพาย จำกัด (NEXPIE) ได้เปิดให้บริการ ฟรี IoT คลาวด์แพลทฟอร์ม สำหรับนักพัฒนา Internet of Things (IoT) โดยแพลทฟอร์มมีชื่อว่า NETPIE ซึ่งเริ่มพัฒนาโดยนักวิจัยของ เนคเทค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนปัจจุบันได้ให้บริการเป็นเวอร์ชั่น NETPIE 2020 ซึ่งสามารถให้บริการเชิงพานิชย์เต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามก็ยังคงให้บริการใช้ฟรีสำหรับกลุ่มนักประดิษฐ์ นักเรียน นักศึกษา นักพัฒนา และอุตสาหกรรม SME โดยการสนับสนุนของ กสทช.

IoT คืออะไร

อินเตอร์เนตของทุกสรรพสิ่ง Internet of Things (IoT) หรือ ไอโอที หมายถึงเครื่อข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ทุกๆสิ่งๆ ที่มีวงจรอิเลคโทรนิคส์ มีซอฟท์แวร์ มีเซ็นเซอร์ และสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายได้ ทำให้อุปกรณ์หรือวัตถุนั้นสามารถเก็บข้อมูล ส่งต่อข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล ไอโอที สามารถผสานข้อมูลทางกายภาพ และอาจจะเป็นชีวภาพด้วยเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสะดวกสบายมากขึ้น เช่น การทำให้บ้านเป็นบ้านอัจฉริยะ ฟาร์มอัจฉริยะ การขนส่งแบบอัจฉริยะ ยานพาหนะไร้คนขับ งานข้อมูล Big data แม้แต่ด้านสุขภาพ เช่น อุปกรณ์วัดอัตราหัวใจแบบฝังในร่างกาย เป็นต้น

IoT จะทำงานไม่ได้เลยถ้าขาดระบบ Clould Network Platform เพราะลำพังอุปกรณ์ IoT มันเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กไม่สามารถเก็บข้อมูลหรือประมวลผลอะไรได้มาก มีความจำเป็นที่ต้องส่งข้อมูลไปประมวลผลที่อื่น เพื่อที่จะแสดงผลไปยังอุปกรณ์ต่างๆ และเชื่อมต่อสรรพสิ่งอื่นๆ เราไม่จำเป็นต้องมี Clould Network เป็นของตัวเองก็ได้ เพราะปัจจุบันนี้มีให้บริการ เช่า มีทั้งของ Google could IoT plateform, Amazon Web Services IoT plateform, Microsoft Azure IoT Hub เป็นต้น

NETPIE ฟรี IoT คลาวด์แพลทฟอร์ม

เป็นบรฺิษัทของคนไทยที่เคยพัฒนา NETPIE  (Network Platform for Internet of Everything) ให้กับเนคเทค และได้ออกมาร่วมกับเอกชนคือบริษัท เนกซ์พาย จำกัด โดยเนคเทค-สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) แพลตฟอร์ม NETPIE แก่ บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด เพื่อนำเทคโนโลยีไปต่อยอดให้บริการเชิงพานิชย์เต็มรูปแบบ

NETPIE 2020 เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ให้บริการเชิงพานิชย์ และฟรีสำหรับกลุ่มเมกเกอร์ นักเรียน นักศึกษา นักพัฒนา และอุตสาหกรรม SME โดยการสนับสนุนของ กสทช.

คุณสมบัติหลักของ NETPIE 2020

  • แสดงค่าข้อมูลจากเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์แบบ Real-time (Monitoring)
  • ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน Cloud Platform (Controlling)
  • เก็บค่าข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ (Data Storage)
  • แจ้งเตือนความผิดปกติของเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์จากที่ได้กำหนดไว้ (Notification)
  • แสดงผลและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ผ่าน Dashboard (Dashboard for monitor & control)

การสมัครเข้าใช้งาน

การสมัครเข้าใช้งานผ่านหน้า log ตามลิงค์นี้ https://auth.netpie.io/ แล้ว Sign Up ในกรณีที่สมัครใหม่

IoT ฟรี แพลทฟอร์ม
หน้า Sign Up ของ NETPIE 2020

หลังจากสมัครใช้งานแล้วเราจะได้รหัสผ่านสำหรับ log In ซึ่งจะส่งไปทางโทรศัพท์มือถือ เมื่อเรา log in เข้าไปได้แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

สร้าง Project, สร้าง Devices, การนำ Key ไปใช้กับ Device เพื่อเชื่อมต่อ Platform สุดท้ายทำการสื่อสารระหว่าง Devices ขั้นตอนและวิธีการตามลิ้งค์นี้เลยครับ https://docs.netpie.io/getting-started.html#

ทำการ Config Devices ได้แก่ Device Shadow (ฐานข้อมูลเสมือนของอุปกรณ์), Device Schema (แผงผังข้อมูลที่กำหนดไว้เพื่อใช้กำกับ Device Shadow สำหรับ Device ที่ต้องมีการจัดการข้อมูล), Device Trigger and Event Hook (เป็นระบบที่ผูกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ Device (Device Shadow) เข้ากับการกระทำภายนอก (Event Hook) เช่น การตั้งค่าแจ้งเตือนตามสถานะต่าง ๆ ตามเงื่อนไขการทำงานของ Device ที่ถูกตั้งค่าไว้ การใช้งาน Trigger จะประกาศในรูปแบบ JSON)

ฟรี IoT แพลตฟอร์ม เราจะได้อะไรบ้าง

Free Monthly Quota is Free Forever

Project3Projects
Connected devices10Devices
Real-time messages9,000,000Messages* per month
Time-series data storage1,000,000Point-month**
Shadow read/write500,000Operatins per month
API call800,000Operatins per month
Dashboard3Freeboards per project
Freeboard connection3Concurrent views
Trigger and action5,000Operation per month

Note

**A point-month unit refers to number of data points (data size limit is 1 KB) that can be stored for one month period.

*Messages are metered in 4 KB increments.

NETPIE 2020 ฟรีตลอดไป

เป็นบริการฟรีตลอดไป ไม่มีวันหมดอายุ ไม่มีระยะเวลาทดลองใช้ โควต้าฟรีจะเพิ่มมาให้ทุกเดือน สรุปว่าฟรีตราบใดที่เรามีปริมาณการใช้งานอยู่ในโควต้าที่ฟรี เหมาะสำหรับงานทดลอง นิสิต นักศึกษา บริษัทห้างร้านขนาดเล็ก อุตสาหกรรม และการเกษตรระดับย่อมๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.