การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก

ภาวะโลกร้อน Global Warming สาเหตุและผลกระทบต่อโลก

ภาวะโลกร้อน หรือ Global Warming คือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของอากาศบริเวณใกล้พื้นผิวโลก และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเล เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการตื่นตัว และสร้างความกดดันต่อสังคม และขยายตัวไปสู่วงการอุตสาหกรรม ด้วยว่าผู้คนส่วนมากในโลกได้ตระหนักถึงภัยและหายนะ ที่มาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก

ด้วยความที่ ก๊าชเรื่อนกระจก และก๊าชในชั้นบรรยากาศ เป็นสิ่งที่ห่อหุ้มทำให้โลกเรามีความอบอุ่น และขณะเดียวกันมันก็ป้องกันไม่ให้อากาศที่ร้อนขึ้นนี้ถ่ายเทหลุดออกไปจากนอกโลก ทำให้อุณหภูมิของโลกนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมด้วยมีการเริ่งความร้อนให้เพิ่มขึ้นไปอีกด้วยกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต ที่สำคัญที่สุดคือมนุษย์ เช่น การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยก๊าชเรื่อนกระจกเพิ่มขึ้น เช่น การปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ เข้าสู่ชั้นบรรกาศ

โดยปกติแล้วคลื่นรังสีความร้อนที่ส่งผ่านเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกจะเป็นคลื่นรังสีชนิดความยาวคลื่นสั้น (short-wave radiation) ซึ่งเป็นชนิดคลื่นที่ผ่านเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกได้อย่าง่าย เมื่อเข้าสู่ผิวโลกแล้วทำให้ผิวโลกร้อนขึ้นและปลดปล่อยคลื่นรังสีชนิดความยาวคลื่นแบบยาว  (long-wave radiation) ซึ่งเป็นคลื่นรังสีความร้อนที่ผ่านออกจากชั้นบรรยากาศได้ยาก และยังมีการปล่อยก๊าชเรื่อนกระจกออกมาในชั้นบรรกาศอีกทำให้เพิ่มรังสีคลื่นความร้อนชนิดคลื่นยาวไปอีก เมื่อมันไม่สามารถออกไปจากชั้นบรรยากาศของโลกได้ ดังนั้นโลกก็สะสมคลื่นความร้อนมากขึ้นทุกวัน ทำให้อุณหภูมิทั่วโลกเกิดสูงขึ้น

ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิด ภาวะโลกร้อน Global Warming

การผลิตไนล่อน การผลิตกรดไนตริก ในอุตสาหกรรมเส้นไย และการทำปุ๋ยสำหรับการเกษตร การเผาอินทรีย์สาร กระบวนการเหล่านี้ล้วนผลิตก๊าชเรือนกระจก ไนตรัสออกไซด์ อุตสาหกรรมพวกนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมา

การละลายของน้ำแข็งขั้วโลก

การละลายตัวของน้ำแข็งขั้วโลก ทำให้น้ำทะเลลดความเค็มลง ทำให้กระแสน้ำในมหาสมุทรแปรเปลี่ยนไป การไหลวนของกระแสน้ำในมหาสมุทรเป็นการควบคุมอุณหภูมิโดยธรรมชาติ โดยนำกระแสน้ำอุ่นไหลไปในเขตหนาว และน้ำกระแสน้ำเย็นไหลไปในเขตอบอุ่น การขัดขวางกระบวนการนี้จะทำให้เกิดสภาวะอากาศสุดขั้ว เช่น ปัจจุบันในยุโรปตะวันตกก็กำลังเป็นยุคน้ำแข็งเล็กๆ

อีกผลกระทบหนึ่งที่สำคัญเมื่อน้ำแข็งขั้วโลกละลาย คือการเปลี่ยนแปลงอัลเบโด้ Albedo คือสัดส่วนการสะท้อนแสงจากผิวโลกหรือชั้นบรรยากาศของโลก หิมะเป็นตัวสะท้อนแสงที่มีค่าอัลเบโด้ในระดับสูงสุด เป็นการสะท้อนแสงของแสงอาทิตย์กลับสู่อวกาศได้ดีสุดและทำให้โลกเย็นลง เมื่อน้ำแข็งเกิดละลายไปทำให้การสะท้อนแสงลดประสิทธิภาพลงส่งผลให้โลกมีเก็บความร้อนไว้เพิ่มขึ้น และทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต่อมา

Icebergs in Glacier Lagoon, Iceland ภาวะโลกร้อน Global warming
Icebergs in Glacier Lagoon, Iceland Designed by jannoon028 / Freepik

พฤติกรรมของสัตว์ป่าและการปรับตัว

หมีขั้วโลก เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการปรับตัวในภาวะโลกร้อน หมีขั้วโลกเป็นสัตว์ที่อยู่ในรายการสัตว์ที่ถูกคุกความและมีโอกาสสูญพันธุ์ ภาวะโลกร้อนทำให้พื้นที่ของทะเลน้ำแข็งละลาย กระทบกระเทือนพื้นที่อาศัยและหากินของหมีขั้วโลกลดน้อยลง ทำให้ประชากรหมีขั้วโลกถูกแบ่งแยกตัดขาดและบางส่วนจมน้ำตายไป เมื่อเหตุการณ์ยังเกิดต่อไปเรื่อยๆในที่สุดหมีขั้วโลกก็จะสูญพันธุ์

การฟอกขาวของประการัง และความเป็นกรดของทะเล

ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความไวต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเลเป็นเวลานานๆ ปะการังจะสูญเสียสาหร่าย Symbiotic ซึ่งเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวทำให้ปะการังมีสีสันต่างๆ และยังเป็นสารอาหารของปะการังอีกด้วย การสูญเสียสาหร่ายเหล่านี้ทำให้ปะการังกลายเป็นสีขาวหรือการฟอกขาว ซึ่งทำให้ปะการังตายไปในที่สุด และส่งผลให้แนวประการังที่เป็นแหล่งอาศัยและเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ในที่สุดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็ตกอยู่ในสภาวะอันตราย

ปรากฎการณ์น้ำท่วม แห้งแล้ง และภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อนทำให้เกิดน้ำท่วมและฝนตกหนักในบางที่ เนื่องด้วยอากาศร้อนมีความสามารถในการอุ้มไอน้ำได้ดีกว่ากว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็น การเกิดภาวะน้ำท่วมและแห้งแล้งทำให้เกิดการสูญเสียต่อผู้คนและเศรษฐกิจ ตัวอย่างคือ น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ปี 2536 เพียงอย่างเดียวทำให้เกิดความสูญเสียมากกว่า $ 25 พันล้าน

ภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดความเสี่ยงและการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศมีผลต่อพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เช่น ประเทศที่กำลังพัฒนาในทวีปเอเชีย เกิดวงจรความสูญเสียขึ้นระหว่างกระบวนการเพิ่มผลิตและภาวะโลกร้อน กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนมีความจำเป็นที่จะต้องบริโภคทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก และการพัฒนาอุตสหกรรมและชุมชนเหล่านี้ก็ผลิตก๊าชเรือนกระจกขึ้นมาอย่างมหาศาล ซึ่งไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศ ถ้าไม่การค้นพบทรัพยากรใหม่หรือหาวิธีใช้ให้มีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าทรัพยากรเหล่านี้ย่อมหมดไป ท้ายที่สุดก็เหลือทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการใช้พัฒนาโลกของเรา

การร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

หลายๆประเทศในประชาคมโลก ได้มีการรวมตัวและออกนโยบายในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนทางสภาพทางภูมิอากาศ เช่น โครงการการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยรัฐบาลของประเทศเหล่านนั้นได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของการเปลี่ยแปลงสภาวะอากาส

และในส่วนภาคประชาชนก็มีความตื่นตัวอย่างมาก โดยเฉพาะเยาวชน โดยมีเยาวชนคนสำคัญที่ทำการต่อสู้และรณรงค์คือ Greta Thunberg ซึ่งมีอายุเพียงแค่ 16 ปีเอง แต่มีคนรู้จักไปทั่วโลก และดำเนินโครงการ Fridays for Future ในโรงเรียน

สำหรับคนธรรมดาก็สามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนลงได้ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงรถยนต์ ขับรถให้น้อยลงหรือการซื้อรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมัน ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แม้ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ จากหลายๆคนในหลายๆวันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้

การรีไซเคิลจะช่วยลดพลังงานที่จำเป็นในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกระป๋องอลูมิเนียม นิตยสารกระดาษ หรือแก้ว จะช่วยในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน Global Warming ลดขยะ ลดโลกร้อน
การจัดการกับขยะ มลพิษ การรีไซเคิล ก็เป็นหนทางหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน Designed by brgfx / Freepik

เครดิต Feature Image Designed by jcomp / Freepik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.