chauvet cave

การอพยพย้ายถิ่นของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human: Homo sapiens)

จากจุดกำเนิดที่แอฟริกาเมื่อกว่าแสนปีที่แล้ว มนุษย์ยุคใหม่ได้เริ่มออกเดินทาง ค้นหา ครอบครอง วิวัฒนาการ จนมีพัฒนาการด้านเทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ การหาอาหาร การป้องกันตัว การปรับตัว การอยู่เป็นกลุ่ม ซึ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ไหนสู้ได้