การใช้ AI ช่วยการเกษตร

5 เทคนิคใน การใช้ AI เพื่อลดต้นทุนการปลูกพืช

การใช้ประโยชน์จากพลังของ AI เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำฟาร์ม ลดของเสีย และเพิ่มผลผลิตของพืช ซึ่งส่งผลให้ระบบการเกษตรมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน