Prosper-Haniel Project

เยอรมัน เปลี่ยนเหมืองถ่านหินไปเป็นโรงไฟฟ้าแบบยั่งยืน

ประเทศเยอรมัน เปลี่ยนเหมืองถ่านหินไปเป็นโรงไฟฟ้าแบบยั่งยืน เปลี่ยนภาพลักษณ์จากผู้ปล่อยมลพิษไปเป็นผู้ผลิตพลังงานสีเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม