เทคโนโลยี

ศิลปวัฒนธรรม

อาหารและเครื่องดื่ม

 It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.

Albert Einstein

Life begins after coffee.

“Culture is the widening of the mind and of the spirit.” 

Jawaharlal Nehru
พระนอนวัดธรรมจักรเสมาราม-เมืองโคราชสมัยทวารวดี

โคราชสมัยทวารวดี

ภาชนะรูปทรงกระโถนปากแตร อันเป็นเอกลักษณ์ของยุคสำริด บริเวณลุ่มน้ำมูลตอนบน บ้านโนนวัด

โคราชสมัยก่อนประวัติศาสตร์